Tüzük

KALKANDELENLİLER YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI
Madde 1.
 – KALKANDELENLİLER YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DERNEĞİN ADRESİ
Madde 2.
 – Oyun Bozan Sokak No.13 Aksaray-İstanbul.

DERNEĞİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ
Madde 3.

1. Dernek siyasetle uğraşmaz.
2. Muhtaç olanlara;
a)- Maddi yardımda bulunmak,
b)- İşsizlere iş imkanları sağlamak,
c)- Hastalara doktor ve ilaç yardımı temin etmek veya hastanelerde tedavi imkanı sağlamak.
3. Kalkandelenlilere Sosyal-Kültür sahalarında hizmette bulunmak,
a)- Okumak için maddi imkanı bulunmayanlara imkan nispetinde karşılıklı burs sağlamak,
b)- Gençlerin beden eğitimini sağlamak gayesiyle spor kulüplerinin açılmasını teşvik etmek veya sağlamak,
c)- Toplumumuzu kültür yönünden çağdaş seviyeye yükseltmek için Folklor, Müzik ve benzeri eğitim sağlamak,
d)- Toplu halde yaşamanın önemini telkin etmek için çeşitli kültür müsabakaları, eğlence geceleri ve turistik geziler tertiplemek ve buna benzer faaliyetleri rahatça yürütebilmek için Derneğimize bağlı bir lokalin faaliyete geçirilmesini sağlamak,
4. Kalkandelenlilerin toplu halde kalkınmasını sağlamak.
a)- İstihlak maddelerinin araçsız temini sağlamak için gerekli kooperatiflerin kurulmasında ön ayak olmak
b)- Evi olmayanları bir araya getirip bunlara birer sosyal konut temin etmek için gerekli yapı kooperatiflerinin kurulmasını teşvik etmek.
c)- Münferit küçük tasarrufları bir araya getirip toplumun istifadesine yararlı bir şekilde büyük işletmelerin kurulmasına müzahir olmak,
d)- ( c ) bendindeki hususiyetlerin tahakkuku için muhtelif ihtisas sahiplerini bir araya getirip lüzumlu ihtisas komisyonlarını kurmak.
5. Kalkandelenliler’e ( 2 ). ve ( 3 ). paragraflardaki hususların gerçekleşmesini sağlamak için
( 4 ). Paragrafın ( c ) bendindeki yer alan işletmelerin koordinasyonu ile bir vakfın kurulmasına ön ayak olmak.

YARDIM TOPLAMA HAKKI VE SELAHİYETLERİ
Madde 4.
- Madde ( 3 ) deki gayeye ulaşabilmek için;
a)- Türkiye Cumhuriyeti dahilinde hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları maddi ve manevi yardımlara karşılık derneğimizin ismini taşıyan, dip koçanlı müselsel numaralı, dernek mühürlü ve imzalı tasdikli makbuz karşılığında tahsilat yapılır.
b)- Bir an evvel gayeye ulaşabilmek için yardım severlerin yardımlarını teşvik etmek gayesi ile derneğin merkezinde, dernek şeref defterine yaptıkları yardım nevi ve miktarı yazılarak teşhir edilir.
c)- İstisnai yardımlar da yardımseverlere Dernek yönetim kurulunun tasvip edeceği altın veya gümüş dernek amblemi hediye edilir.
d)- Bu maddenin ( a ) fıkrasında belirtilen yardımların tahsili başta dernek veznedarı olmak üzere derneğimize kayıtlı üyeler tarafından yapılır. Hizmetleri bu gaye uğruna fahridir. Böyle bir vazife dernek yönetim kurulu tarafından verilen bir “Selahiyet Belgesi” ile üye kartını, yardım yapana ibraz etmek suretiyle icra etmiş olur.

KURUCULAR
Madde 5.
- Derneğin kurucuları şunlardır;
1.- Abdülbahri Kurtuluş, Tüccar, Ağa Yokuşu No. 11 Laleli
2.- Adem Fidan, Muhasip, Hissedar Sok. No.13 Fatih
3.- Cemal Arslan, Tüccar, Hüsrev Gerede Sok. No.25/3 Beşiktaş
4.- Adil Adilce, Tüccar, Molla Gürani Cad. No.34 Fındıkzade
5.- Kadri Pektok, Tüccar, Türkeli Cad. Asker Sok. No.1 Kumkapı
6.- İbrahim Adilce, Tüccar, Abdüllatif Paşa Sok. No.20 Aksaray
7.- Recai Saatçioğlu, Tüccar, Zeynep Kamil Sok. No. 44 Laleli

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI
Madde 6.
-
a)- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
b)- 18 yaşını bitirmiş olmak
c)- Medeni haklarını kullanmaya ehil olmak, amme hizmetlerinden mahrum bulunmamak, bu vasıf şartlara haiz olan talip, Dernek Yönetim Kuruluna müracaat ederek dernek tüzüğünü okur, vecibesini ifa edeceğine dair olan giriş kartını doldurup, imza ederek Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu talibin yukarıda yazılı evsafta bulunduğuna kanaat getirdiği taktirde, üye defterine kaydını yaparak üyeliğe kabul eder.
d)- Üyeliğe kabul edilip edilmediği hususu talibe bir ay zarfında bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMAK VE ÇIKARILMAK
Madde 7.
- Her üye istediği zaman, dernek yönetim kuruluna sebeplerini izah eden bir müracaatta bulunarak üyelikten çıkarılabilir. Aşağıdaki hallerde ise dernek üyeliğinden çıkarılır;
a)- Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı harekette bulunma,
b)- Dernek üyeleri arasında geçimsizlik yaratmak, şeref ve haysiyet kırıcı hallerde bulunmak, kanuna aykırı bir ideolojiye hizmet etmek,
c)- Üyeliğe kabulünden sonra ( 6 ) ıncı maddenin ( a ) ve ( c ) bentlerinde yazılı şartlardan birini zayi etmek,
d)- Tahaüt ettiği aidatlarının muntazam ödememeği ihtiyat haline getirmek,
e)- Deneği siyasi ve şahsi menfaatlerine alet etmek ( c ) ve ( d ) fıkralarında ise dernek disiplin kurulu tarafından üyelikten çıkartılır. Her iki halde de çıkartılan üye o tarihe kadar olan aidat borcunu ödemek zorundadır. Ancak üyelikten çıkartılan üyenin yazılı müdafaasının alınması şarttır. Üye bu karara karşı genel kurul toplantısında itirazda bulunabilir. Genel kurul kararı kesindir.

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 8.
- Derneğin organları şunlardır;
a)- Genel Kurul ( Kongre )
b)- Deneğin Yönetim Kurulu
c)- Derneğin Denetim Kurulu
d)- Deneğin Disiplin Kurulu ( Haysiyet Divanı )
İşin lüzumu ve icaplarına göre yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere üyeler arasında aşağıdaki kollardaki teşkil olunabilir. Şöyle ki, ( 3 ). maddede belirtilen amacın tahakkümunu gerçekleştirmek için; 1.- Yardım kolu, 2.- Sosyal ve kültür kolu, 3.- Sosyal ve diğer kollar kurulabilir. Bu kollar en az üç kişiden müteşekkildir. Bunlardan biri kol başkanıdır. Diğerleri ise üyelerdir. Bunlar yönetim kurulunun denetimi altında faaliyet gösterirler. Sorumlulukları başta kol başkanı olmak üzere doğrudan doğruya dernek yönetim kuruluna karşıdır.

GENEL KURUL TOPLANTISI ( KONGRE )
Madde 9.
- Genel kurul her yıl veya her iki yılda bir mart ayında toplanır. Toplantının tarihi, yeri ve gündemi yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve toplantıdan en az 15 gün önce günlük mahalli bir gazetede ilan edilir. Ayrıca üyelerin adreslerine yazılı birer davetiye gönderilir. Herhangi bir sebepten dolayı toplantı ertelendiği taktirde üyeler haberdar edilir ve toplantıdan en az üç gün önce üye yeniden davet edilir.

Madde 10.- Genel kurul derneğe kayıtlı çoğunluğu ile ilan edilen tarih ve saatte toplanır. Dernek başkanı tarafından yoklama yapılır, çoğunluk temin edilmediği taktirde ilan edilen ikinci toplantıda hazır bulunan üye sayısı ne olursa olsun toplantı yapılır.

Madde 11.- Genel kurul toplantısı için yönetim kurulu, denetçiler ve disiplin kurulu tarafından aşağıdaki kongre evrakı hazırlanır.
a)- Derneğin bir yıllık faaliyet raporu,
b)- Derneğin bir yıllık mali raporu,
c)- Muamman bütçe,
d) Disiplin kurulu raporu.

Madde 12.- Genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı veya diğer yönetim kurulu üyelerinden biri yoklama yapar. Çoğunluk temin edildiği taktirde, çoğunluk kararıyla kongreyi yönetmek gayesi ile Divan heyetini seçer. Divan seçimi gizli veya açık oylama ile yapılır.
Divan Heyeti: 1 Başkan, 1 Başkan vekili, 2 Katip ve saymandan oluşur. Kongre divanı toplantısının başından sonuna kadar nezaket dairesi ve hüsniniyet içerisinde devam etmesini ve zabıtların tutulması için gerekli tedbirleri ve kararları alır. Kongrenin hitamında zabıtları imzalar ve yeni seçilen yönetim kuruluna teslim eder.

Madde 13.- Kongre gündemindeki maddelere göre cereyan eder. Ancak birinci toplantıda mevcut üyenin 20 de biri tarafından müzakeresi istenen maddeleri kongrenin tasvibine sunarak konması mecburidir. Her madde üzerindeki tenkit ve teminlerde bulunmak üzere söz verilir. Müzakeresi bitip karara bağlanan bir husus için kimseye söz verilmez. Israr edildiği taktirde divan tarafından ihtar edilir. Eleştiri sırasında konu dışına çıkan üye ye Divanca ihtar verilir. Buna rağmen devam ederse söz hakkı geri alınır. Hakaret, şahsiyet karıştırmak ve mevzu dışı konuşmak suretiyle kongrenin samimiyetini ihlal edenler Divan tarafından çıkarılır. Keyfiyet kongre zaptına geçer.

Madde 14.- Kongre Divanı: Yönetim kurulu faaliyet raporunu, Bütçe ve hesap raporunu, denetçiler raporunu ve disiplin kurulu raporunu ayrı ayrı müzakereye koyar. Yönetim kurulunun ibrası için hesap raporunu kabulü şarttır. Aksi halde yönetim kurulu ibra edilmemiş bir yönetim kurulundan dolayı yenisi seçilemez.

Madde 15.- Dernek hesaplarının kongre tetkiki için çoğunluk tarafından arzu edildiği taktirde ihtisas sahibi üyeler arasında 5 kişilik bir hesap tetkik komisyonu seçilebilir. Bu komisyon derhal faaliyete geçer ve Dernek hesaplarını tetkik ederek raporunu divana sunar. Rapor divan tarafından genel kurulun oyuna sunulur. Böylece ( 14 ).maddedeki eksiklik ortadan kalkmış olur.

GENEL KURULUN KARARLARI
Madde 16.
- Kongrenin akdedilmesi için, birinci toplantıda derneğe kayıtlı üyenin yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır. Genel kurulda normal kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Tüzüğün tadili ve derneğin feshi için kongrede hazır bulunanların üçte ikisinin ittifakı şarttır.

SEÇİMLER
Madde 17.
- Dernek aşağıda yazılı şekilde teşekkül eder;
a)- Yönetim kurulunun 7 asil 7 yedek üyesi bulunur.
b)- Denetim kurulunun 3 asil 3 yedek üyesi bulunur.
c)- Disiplin kurulunun ( Haysiyet divanı ) 3 asil 3 yedek üyesi vardır.
Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları çoğunluğun kararı ile ve gizli veya açık oylama ile seçilir. Gizli oyla yapılan seçimlerde tasnifi, oy saymanları idare eder. Tasnif neticesi Divan tarafından Genel kurula ilan edilmekle beraber oy pusulaları ve tasnifi mazbataları divanca bir zarfa konup üzeri kapatılarak mühürlenir ve kongre evrakı ile beraber Yönetim kuruluna teslim edilir. Kongre zabıtlandan bir suret bir hafta zarfında mahallin en büyük mülki amirliğine tevdi ve diğer sureti ise dernek dosyalarında saklanır. Kongrede alınan kararlar alakalı zevata ve ilgili makamlara yazılı olarak gönderilir.

Madde 18.- Kongreye katılan üyenin seçme ve seçebilme hakkı var. Bulunmayanlar adına vekaletle oy kullanmak caiz değildir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Madde 19.
- Yönetim kurulunun göreceği lüzum üzerine veya denetçilerle, disiplin kurulunun veya derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Tüzüğün ( 9 ) ve ( 10 ) maddelerine riayet edilmek şartıyla Olağanüstü Genel Kurul ( Kongre ) toplanabilir.

YÖNETİM KURULU
Madde 20.
- Asil üyeliklere 7 kişinin kendi aralarında toplanarak bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter, bir münasip, bir veznedar, bir sözcü ve birde idare amiri seçerler. Yönetim kurulunda yapılan bu vazife taksimi bir hafta zarfında en büyük Mülkiye amirliğine bir cetvel halinde bildirilir.
Başkan; derneği temsil eder, mutad ve fevkalade yönetim kurulu toplantılarını idare eder. Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için alakalı zevat ve makamlar ile temas etme yetkisi münhasıran başkana aittir. Ancak yönetim kurulu lüzum gördüğü taktirde temsil yetkisi diğer üyelere de verilebilir.
Sekreter; derneğin muhaberat ve muamelatını tenvir eder. Lüzumlu yazıları ve yönetim kurulu kararlarını yazar, imzalatır. Gelen ve giden evrakları gereken yerlere bildirip dosyalar.
Muhasip; Derneğin hesaplarını usule uygun tutar, derneğin yeni gelir kaynaklarını araştırır ve yönetim kuruluna teklif eder. Para makamındaki kıymetli evrak ve makbuzları muhafaza eder. Yapılan masrafları ve tahsilatları usule uygun yetkili defterlere işler. Faturaları gelir gider defterlerine işleyip dosyalar, muhafaza eder. Genel kurul toplantısı için bilanço ve hesap raporunu hazırlar. Başkan ile müşterek olarak imzaları ile bankadan para çeker veya çeki imzalar.
Veznedar üye, derneğin hesap işlerinde muhasip üye ye yardım eder. Dernek harcamalarını sarf evraklarına müstenid olarak öder. Tüzükçe kabul edilen parayı kasasında tutar.
Sözcü; başkan ve başkan vekilinden sonra yönetim kurulunun vereceği yetki ile umumi meselelerde derneği temsil eder.
İdare Amiri; Dernek binası ile ilgili işleri yapmak üzere, toplantı günleri toplantı odasını düzenler, Cumartesi ve Pazar günleri ile Bayram günleri Milli bayrağımızı asıp indirmek ve binanın diğer işleri ile meşgul olmakla vazifelidir.

DENETİM KURULU
Madde 21.
- 3 asıl üye denetçi en az 3 ayda bir defa derneğin muamelat ve hesabını tetkik eder. Görülebilen aksaklıklar ve noksanlıklar hakkında yönetim kurulunun dikkatini çeker. Genel kurul toplantılarında bütün bir yıllık denetleme neticelerini gösterir raporu tevdi eder. Bu itibarla Yönetim kurulu, denetçilerin her talebinde kendilerine lüzumlu defter ve evrakı tevdi ve denetlemenin ifası için gerekli yardımla mükelleftir.
Genel kurul olağan veya olağan üstü toplantıya davet etmek keyfiyeti Yönetim kuruluna aittir. Denetçiler veya disiplin kurulunca lüzumlu görüldüğü taktirde deneğin olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmasını Yönetim Kurulundan talep eder. Yönetim Kurulu bu isteği yerine getirmek zorundadır.

DİSİPLİN KURULU ( HAYSİYET DİVANI )
Madde 22.
- 3 asıl üye olmak üzere ve yönetim kurulunca ve kendilerince lüzumlu görüldüğü taktirde dernek üyelerinin tüzüğe aykırı hareketlerinde hakem rolü oynayacak, gerektiğinde bu haller için lüzumlu cezayı yönetim kurulunun halledemediği meselelerde etkili bir faaliyet gösterir.

DERNEĞİN MALİ GELİRLERİ:
Madde 23.
- Her üye giriş beyannamesinde taahhüt ettiği aylık en az 1.000.000. ve en çok 2.500.000. TL hesabıyla yılda 12.000.000 ila 30.000.000 TL aidat makbuz karşılığı ödeyebilir. Bu miktar dernekler kanunlarına uyularak ve genel kurul kararı ile azaltılır veya arttırılabilir.
Derneğin diğer gelirleri ise, derneği seven ve koruyanlardan temin edilecek teberrulardır. Balo, Müsamere, Konser, Yemekli toplantılar, Sünnet düğünleri ve gezi tertibi gibi gelir teminine yarayan teşebbüslerden elde edilecek hasılatlardır.
Derneğin parası milli bankalardan birinde bulundurulur. Lüzumu halinde yönetim kurulu kararı ile başkan, münasip veya diğer kurul üyelerinin imzaları ile bankadan para çekilebilir. Mühim ve acil ihtiyaçlar için sarf edilmek üzere dernek veznesinde bu ihtiyaçlar için yetecek ve dernekler kanununda belirtilen miktarda nakit bulundurulabilecektir. Daha büyük giderler yönetim kurulu kararı ile yapılır.

DERNEK DEFTERLERİ
Madde 24.
- Dernekler hesabının usule uygun tutulmasını ön gören 1. Üye kayıt, 2.Karar, 3.İşletme hesabı, 4.Envanter, 5.Alındı belgesi kayıt defteri kullanılacaktır. Bu defterler noter tasdikli olacaktır.
Üye kayıt Defteri: Derneğe üye olan kişiler bu deftere kayıt edilecek.
Karar Defteri: Dernek tüzüğüne uygun olarak alınan kararlar bu deftere yazılır.
Envanter Defteri: Derneğin demirbaş ve eşyaları bu deftere yazılır.
Alındı belgesi kayıt defteri: Derneğe üst makamlardan ve resmi organlardan gelen evraklar bu deftere kaydedilir.
İşletme Hesabı Defteri: Derneğin gelir ve gideri bu deftere kaydedilir.

CAZAİ HÜKÜMLER
Madde 25.
-
a)- Meşru mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesi ve üç ay zarfında denetleme fonksiyonunu yapmamış denetçiler müstafi sayılır. Yerlerine aldıkları oy sırasına göre yedekleri alınır.
b)- Toptan istifalar karşılığında, Genel kurul derhal olağanüstü toplantıya çağrılır ve yeni seçime gidilir. Bu meyan da yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar önceki yönetim kurulu vazife yapmakla mükelleftir.

DENEĞİN FESHİ
Madde 26.
- Derneğin bu tüzüğün üçüncü maddesinde yer alan hususlarının hiçbirinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı taktirde veya derneğe kayıtlı üye sayısının dernek teşkilatında vazife alması gereken üyelerin üçte birinden az olduğu taktirde dernek fesh edilebilir.
Dernek fesh edildiği taktirde menkul ve gayri menkulü paraya çevrilir. Alacakları muacceliyet kespeder borçlar ödenir ve artan para Kızılay ve buna benzer diğer hayır derneklerine teberru edilir.

Maade 27.- Kurucular arasında ( 20 ). madde hükümleri çerçevesinde muvakat bir yönetim kurulu ile ( 21 ). ve ( 22 ). maddelere göre muvakkat bir denetçi kurulu ile disiplin kurulu teşkil olunur.

Madde 28.- İş bu tüzük 28 maddeden ibaret olup, günlük bir mahalli gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bir Yorum Yazın